Kadra kierownicza i pracodawcy
Kadra kierownicza i pracodawcy są osobami w procesie pracy na których ciąży największa odpowiedzialność w obszarze bhp

Szkolenie okresowe bhp dla kadry kierowniczej i pracodawców

Naszym celem w szkoleniu kadry kierowniczej i pracodawców jest pomoc uczestnikom w aktualizacji i wzbogaceniu ich wiedzy i umiejętności związanych z następującymi obszarami określonymi w Kodeksie Pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dotyczącym ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:
 1. Przepisami i zasadami dotyczącymi bhp w kontekście ich codziennej pracy.
 2. Rozpoznawaniem zagrożeń związanymi z wykonywanymi zadaniami oraz stosowaniem odpowiednich środków ochrony przed tymi zagrożeniami.
 3. Postępowaniem w przypadku wypadków lub sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
 4. Budowaniu świadomości w  obszarze bhp wśród pracowników w organizacji.
Szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) dla kadry kierowniczej i pracodawców jest adresowane głównie do osób pełniących odpowiedzialne funkcje zarządzania i kierowania w miejscu pracy. Obejmuje to przede wszystkim:
 1. Kadra kierownicza – szkolenie bhp dla kierowników na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej, włączając w to dyrektorów, menedżerów, kierowników działów czy nadzorców. Osoby te mają decydujący wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie oraz nadzorują pracowników. Dlatego mają obowiązek poznać najnowsze przepisy i standardy bhp.
 2. Pracodawcy, czyli osoby odpowiedzialne za zarządzanie firmą lub placówką, mają szczególną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i przestrzeganie przepisów bhp. Dlatego są zobowiązani do regularnego szkolenia w zakresie bhp, aby być świadomi swoich obowiązków i móc skutecznie wdrażać środki bezpieczeństwa.
W celu skutecznego przeprowadzenia procesu szkoleniowego, pracujemy w grupach maksymalnie 15 osobowych. Niemniej jednak, po uzgodnieniu z działem szkoleń, istnieje możliwość zorganizowania szkoleń dla większej liczby uczestników, uwzględniając indywidualne potrzeby organizacyjne zlecającego.
Szkolenie jest realizowane przez 8 lub 16 godzin dydaktycznych (po 45 minut). W przypadku realizacji 8 godzin lub mniej uczestnicy szkolenia otrzymują przed szkoleniem w ramach samokształcenia materiały szkoleniowe.
Szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) skierowane do kadry kierowniczej jest prowadzone w oparciu o interaktywną metodę warsztatową. Taki model szkoleniowy pozwala na aktywne zaangażowanie uczestników, równocześnie minimalizując tradycyjne metody przekazywania informacji. W trakcie szkolenia wykorzystywane są różnorodne narzędzia edukacyjne, takie jak praktyczne ćwiczenia, dynamiczne prezentacje, interaktywne gry oraz realistyczne symulacje. Co więcej, uczestnicy mają okazję do pracy w niewielkich zespołach, analizowania studiów przypadków oraz uczestniczenia w podsumowaniach i krótkich wykładach, które pozwalają na syntetyczne ujęcie omawianej tematyki. Dzięki temu zróżnicowanemu podejściu, szkolenie nie tylko dostarcza wiedzy teoretycznej, ale także tworzy praktyczne i angażujące środowisko edukacyjne, odpowiadając potrzebom kadry kierowniczej.
Program szkolenia okresowego dla kadry kierowniczej i pracodawców obejmuje omówienie przepisów prawnych z zakresu prawa pracy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), z uwzględnieniem źródeł prawa międzynarodowego, takich jak dyrektywy Unii Europejskiej (UE) i konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Omawiamy na nim aktualne przepisy, uwzględniając wszelkie zmiany, w tym dotyczące:
 1. Obowiązków i odpowiedzialności z zakresu bhp – włączając w to zagadnienia związane z: obowiązkami pracodawców i pracowników w dziedzinie bhp, odpowiedzialnością za naruszenie przepisów i standardów bhp, ochroną pracy kobiet i młodocianych, profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami, szkoleniem w zakresie bhp, organizacją nadzoru i kontroli warunków pracy.
 2. Identyfikację, analizę i ocenę zagrożeń wynikających z czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych, a także ocenę ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 3. Organizację i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, oraz zarządzanie bhp.
 4. Analizę okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w tym omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tych wynikłych z niewłaściwej organizacji pracy i związanej z nimi profilaktyki.
 5. Organizację i metodykę szkolenia w zakresie bhp, uwzględniając metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego, oraz promowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, takich jak pożar czy awaria, w tym udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku.
 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy, włączając w to świadczenia pracownicze oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników.
 8. Problemy związane z ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska naturalnego.
Szkolenie to ma na celu zapewnić uczestnikom pełną i aktualną wiedzę z zakresu bhp oraz zrozumienie kompleksowych aspektów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu zatrudnienia.
Koszt szkolenia okresowego z zakresu bhp dla kadry kierowniczej i pracodawców może być uzależniony od różnych czynników, które wpływają na jego ostateczną cenę. Oto kilka istotnych elementów, które mogą wpłynąć na ustalenie ceny takiego szkolenia:
 1. Zakres materiału szkoleniowego – rozległość i szczegółowość tematów omawianych podczas szkolenia mogą wpłynąć na koszty, ponieważ bardziej zaawansowane lub specjalistyczne treści mogą wymagać dodatkowego czasu i zasobów.
 2. Liczba uczestników – liczba osób uczestniczących w szkoleniu może wpłynąć na cenę, ponieważ większa grupa może wymagać większego zaangażowania instruktora oraz dodatkowych materiałów.
 3. Metodyka i narzędzia szkoleniowe – użycie zaawansowanych narzędzi, technologii czy interaktywnych metod szkoleniowych może wpłynąć na koszty.
 4. Doświadczenie trenera – wyższa kwalifikacja i doświadczenie instruktora mogą wpłynąć na cenę szkolenia, ze względu na wartość dodaną, jaką wnosi on do procesu nauki.
 5. Miejsce szkolenia – lokalizacja, w której odbywa się szkolenie, może mieć wpływ na koszty, zwłaszcza jeśli wiąże się z wynajmem sali, logistyką czy kosztami podróży trenera.
 6. Dostosowanie do indywidualnych wymagań Klienta – szkolenia dostosowane do konkretnych potrzeb i wymagań klienta mogą być bardziej kosztowne ze względu na potrzebę dostosowania materiałów i procesu szkoleniowego.
Warto zaznaczyć, że cena szkolenia może być wynikiem kombinacji tych czynników, a dokładna oferta jest zazwyczaj ustalana indywidualnie, biorąc pod uwagę konkretne potrzeby i oczekiwania klienta.

Polecamy bardzo popularne w naszej ofercie szkolenie z budowania świadomości w kontekście odpowiedzialności prawnej za bhp dla kadry kierowniczej.

Dodatkowo rozszerzając zakres wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej proponujemy odrębne szkolenia z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Dla kadry kierowniczej i pracodawców nadzorujących i wykonujących prace z azbestem proponujemy odrębne szkolenie z wynikające z odrębnych przepisów.