Pracodawca jako służba bhp
W określonych przypadkach pracodawca sam może wykonywać zadania służby bhp

Szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp​

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:
 1. Identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 2. Prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), w tym przestrzegania przepisów i za- sad bhp.
 3. Organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 4. Metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych.
 5. Ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych.
 6. Metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).
 7. Popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).
Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to pracodawców, którzy zatrudniają do 10 osób lub zatrudniają do 50 pracowników i są zakwalifikowani do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka.
Największą skuteczność szkolenia osiąga się w grupach liczących do 15 uczestników. Istnieje jednak możliwość organizacji szkolenia dla większej grupy po konsultacji z naszym działem szkoleń fundacji.
Szkolenie trwa minimum 64 godziny lekcyjne, w tym 6 godzin lekcyjnych ćwiczeń z zakresu wypadków przy pracy, metod pracy służby bhp oraz organizacji i metod szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie oparte jest na interaktywnych wykładach z prezentacjami multimedialnymi, bogato ilustrowanymi zdjęciami i filmami, ukazującymi realne sytuacje związane ze środowiskiem służby bhp. Dodatkowo uczestnicy mają okazję do praktycznego ćwiczenia zdobytej wiedzy. Każdy uczestnik otrzymuje również materiały szkoleniowe.
 1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).
 2. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna).
 3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.
 5. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych.
 6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka.
 8. Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby.
 9. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) oraz popularyzacja problematyki bhp, w tym metodyka instruktażu stanowiskowego.
 10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.
Program szkolenia jest zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Cena szkolenia okresowego może być uwarunkowana przez wiele czynników, które wpływają na jego ostateczny koszt. Oto kluczowe elementy, które mogą determinować cenę takiego szkolenia:
 1. Liczba uczestników.
 2. Metodyka i narzędzia szkoleniowe.
 3. Doświadczenie trenera.
 4. Miejsce szkolenia (lokalizacja, w której odbywa się szkolenie, np. wynajem sali, logistyka czy koszty podróży trenera).
 5. Dostosowanie do indywidualnych wymagań Klienta.
Na życzenie Klienta możemy na jego potrzeby zatrudnić trenera wskazanego przez zlecających szkolenie.
Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp​ wymaga zaliczenia egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.