Pytania od Was - FAQ
Tutaj umieściliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania

Szkolenia bhp

Instruktaż stanowiskowy – podstawowe informacje

Instruktaż stanowiskowy jak każde szkolenie bhp powinno odbyć się w godzinach pracy!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szkolenie pracownika na stanowisku roboczym, zwane instruktażem stanowiskowym powinno zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska, które występują na stanowiskach roboczych, ryzykiem zawodowym związanym z rodzajem wykonywanej pracy, sposobami ochrony przed obecnymi zagrożeniami, jakie mogą być powodowane przez dane czynniki wraz z metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Kiedy przeprowadza się instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy jest przeprowadzany przed dopuszczeniem do pracy:

  1. pracowników zatrudnianych na stanowiskach robotniczych oraz innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia;
  2. pracowników przenoszonych na stanowiska robocze, gdzie jest obecne występowanie czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia;
  3. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu lub studenta odbywającego praktykę studencką.

Z uwagi na zróżnicowanie zagrożeń oraz obecnych czynników na stanowiskach roboczych pracownik ma obowiązek odbycia instruktażu stanowiskowego na każdym z poszczególnych stanowisk pracy, na których wykonuję pracę.

W przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych na stanowisku roboczym, w szczególności zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowiska pracy, wprowadzenia do użytku substancji chemicznych o działaniu szkodliwym lub niebezpiecznym dla zdrowia, a także nowych lub wymienionych narzędzi – pracownik ma obowiązek odbycia ponownego instruktażu stanowiskowego mającego na celu przygotowanie go do bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku roboczym w zmienionych warunkach pracy. Tematyka i zakres przeprowadzanego instruktażu stanowiskowego zależy od rodzaju, zakresu i ilości wprowadzonych zmian na danym stanowisku roboczym.

Instruktaż stanowiskowy – ile trwa?

Czas trwania instruktażu stanowiskowego zależy od kilku czynników: rodzaju pracy, kwalifikacji zawodowych pracownika, jego doświadczenia oraz specyfiki i zagrożeń na przyszłym stanowisku. Pracownicy zatrudniani na stanowiskach robotniczych czy tych narażonych na czynniki szkodliwe muszą przejść instruktaż trwający co najmniej 8 godzin lekcyjnych po 45 minut każda. To samo dotyczy uczniów w trakcie praktyk zawodowych oraz studentów na praktykach studenckich. Natomiast dla pracowników sektora administracyjno-biurowego instruktaż powinien trwać przynajmniej 2 godziny lekcyjne. Każda godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza określona osoba

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub sam pracodawca, jeżeli osoby przez niego wyznaczone posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Każdy instruktaż stanowiskowy w zależności od ilości stanowisk na których dany pracownik wykonuje pracę kończy się sprawdzianem sprawdzającym wiedzę i umiejętności z  zakresu bezpiecznego wykonywania pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Stanowi to podstawę na równi ze wstępnymi badaniami lekarskimi dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku roboczym.

Po przejściu instruktażu stanowiskowego i zaliczeniu sprawdzianu potwierdzającego wiedzę dotyczącą bezpiecznego wykonywania pracy pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego fakt odbycia tego instruktażu. Karta szkolenia wstępnego jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Wydatek energetyczny u pracownika – jego ocena (badanie), interpretacja wyników, przepisy

Jak przygotować pracownika do pomiaru wydatku energetycznego?

Jeżeli na danym stanowisku pracuje więcej niż jedna osoba, należy zacząć od wyboru reprezentanta tych pracowników. Najlepiej by było, aby była to osoba, która nie ma nadwagi, nie pali papierosów, nie ma różnego typu schorzeń związanych z układem oddechowym, ponieważ to wszystko może powodować zaburzenie wyników badań.

Jak już mamy wybraną konkretną osobę, należy wytłumaczyć jej w jaki sposób będzie przebiegało samo badanie. Należy również uczulić pracownika na to, żeby wykonywał swoje obowiązki w normalnym tempie (nie zbyt szybko, nie zbyt wolno), tylko w sposób jaki robi to podczas zwykłego dnia pracy. Powinno się również poinformować pracownika o środkach bezpieczeństwa i o możliwości przerwania badania, jeżeli pracownik poczuje np. duszność. Pracownik przed dokonaniem pomiaru zostanie zważony i zmierzony (wzrost). Następnie te dane, wraz z wiekiem zostaną wpisane w urządzenie, które między innymi na tej podstawie będzie mierzyło wydatek energetyczny.

Ile trwa badanie wydatku energetycznego?

Przeprowadzenie pomiaru wydatku energetycznego właściwie składa się z 2 kroków.

Pierwszym krokiem jest przygotowanie chronometrażu w porozumieniu z przedstawicielem pracowników lub osób kierujących pracownikami. Czas trwania tego etapu jest ciężki do oszacowania i zależy od skomplikowania prac na danym stanowisku oraz doświadczenia w tworzeniu takich chronometraży u osoby, która będzie się tym zajmować, a także u przedstawiciela pracowników.

Przygotowanie do faktycznego pomiaru już z pracownikiem trwa mniej więcej 10-15 minut. W tym czasie dokonuje się pomiaru wagi i wzrostu pracownika, omawia z nim to co się będzie działo i zakłada się maskę na twarz pracownika w celu przyzwyczajenia go do nowej sytuacji.

Długość samego pomiaru uzależniona jest od ilości czynności, które zostały zidentyfikowane przy tworzeniu chronometrażu.

Do każdej czynności wykonuje się trzy pomiary, a każdy z pomiarów trwa np. 3 minuty. Pomiędzy pomiarami potrzebna jest chwila na dotarcie pracownika do osoby przeprowadzającej badanie oraz na zaprotokołowanie wyników pomiarów. Na każdą czynność (składającą się z trzech powtórzonych pomiarów) można oszacować minimum około 10-15 minut. Najczęściej chronometraże grupuje się w taki sposób, że powstaje około 5-6 grup etapów (czynności pomiarowych). Z tego wynika, że pomiar jednego stanowiska pracy zajmuje około 1,5 h.