Centrum Kształcenia
Kształcenie innych jest jednym z naszych głównych celów statutowych

Po pierwsze… podniesienie świadomości w zakresie bhp

Szkolimy od początku działania fundacji, aby realizować główne cele statutowe – dbać o podstawowe bezpieczeństwo w organizacjach pozarządowych (NGO). Głównym celem centrum szkoleniowego jest zwiększanie świadomości uczestników na temat zagrożeń związanych z pracą oraz metod zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym. Szkolenia obejmują przekazywanie informacji na temat ryzyka, zasad bezpiecznej pracy oraz sposobów postępowania w przypadku awarii.

Po drugie… dostarczanie praktycznych umiejętności w obszarze bhp

Nasze centrum szkoleniowe zapewnia praktyczne szkolenia związane z bhp, takie jak obsługa sprzętu ochrony osobistej, właściwe zachowanie w sytuacjach awaryjnych czy pierwsza pomoc. Celem jest wyposażenie uczestników w konkretne umiejętności, które pomogą im zapewnić bezpieczne środowisko pracy. Szkolimy również inne organizacje komercyjne na warunkach  wolnorynkowych – wypracowując kapitał do realizacji naszych działań statutowych.

Po trzecie… zgodność z przepisami i normami

Misją centrum szkoleniowego jest  także budowanie świadomości u odbiorców, że pracodawcy i pracownicy powinni działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi bhp. Szkolenia skupiają się na wyjaśnianiu aktualnych przepisów prawnych oraz pokazywaniu, jak dostosować pracę i miejsce pracy do wymogów bhp.

W przypadku bhp szczególnie istotne jest, by cele były praktyczne i dostosowane do specyfiki pracy w danej branży. Praktyczne aspekty, takie jak bezpieczna obsługa maszyn, prawidłowe przechowywanie substancji chemicznych czy procedury ewakuacyjne, są ważnymi elementami szkoleń.

Po czwarte… warto wspierać działania fundacji

Wspieranie naszej fundacji działającej w obszarze BHP jako część społecznej odpowiedzialności biznesu umożliwia firmom aktywne zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy, promując jednocześnie świadomość społeczną oraz budując pozytywny wizerunek organizacji.

Po piąte… nasze centrum kształcenia działa legalnie

Jesteśmy rzeczywiście placówką kształcenia ustawicznego. Jesteśmy ujęci w dwóch rejestrach:

  1. Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS).
  2. Rejestrze Placówek Oświatowych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.