Kodeks Etyki

Nasze zasady są uzupełnieniem naszych celów

Czym dla nas jet nasz Kodeks Etyczny

Kodeks etyczny fundacji jest zbiorem zasad i wytycznych, które określają standardy postępowania dla jej pracowników, wolontariuszy oraz członków zarządu. Kodeks etyczny jest zatem nie tylko formalnym dokumentem, ale realnym narzędziem zarządzania, które wpływa na kulturę organizacyjną, jakość działania oraz reputację fundacji na zewnątrz.

Nasz Kodeks w 24 punktach

 1. Przejrzystość i odpowiedzialność w działaniach i finansach – zapewniamy pełną przejrzystość w naszych finansach oraz regularnie informujemy naszych darczyńców i społeczność o naszych inicjatywach i wynikach.
 2. Szacunek i równość – traktujemy wszystkich beneficjentów, pracowników i wolontariuszy z szacunkiem i godnością. Promujemy równość i różnorodność we wszystkich naszych działaniach.
 3. Zgodność z prawem – działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. Regularnie przeprowadzamy audyty, aby zapewnić zgodność z prawem.
 4. Efektywność i oszczędność – dążymy do efektywnego wykorzystania środków i zasobów. Unikamy niepotrzebnych wydatków i maksymalizujemy wartość każdej złotówki/dolara/euro itp.
 5. Niezależność i obiektywizm – podejmujemy decyzje niezależnie, wolne od zewnętrznego wpływu politycznego lub komercyjnego. Bazujemy nasze działania na obiektywnych kryteriach i potrzebach.
 6. Ochrona prywatności i poufności – chronimy dane osobowe beneficjentów, darczyńców i pracowników. Zapewniamy poufność informacji wrażliwych.
 7. Unikanie konfliktu interesów – pracownicy i zarząd unikają sytuacji, które mogą prowadzić do konfliktu interesów. Jawne deklarowanie wszelkich potencjalnych konfliktów interesów.
 8. Poszanowanie dla środowiska – działania fundacji mają na uwadze zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Promujemy praktyki ekologiczne we wszystkich naszych operacjach.
 9. Zaangażowanie społeczne i współpraca – aktywnie współpracujemy z lokalnymi społecznościami i innymi organizacjami. Dążymy do budowania trwałych partnerstw na rzecz wspólnych celów.
 10. Ciągłe doskonalenie – regularnie oceniamy i ulepszamy nasze procesy i działania. Otwartość na feedback i innowacje.
 11. Szanowanie praw człowieka – zobowiązujemy się do przestrzegania i promowania uniwersalnych praw człowieka. Aktywnie przeciwdziałamy wszelkim formom dyskryminacji i łamania praw człowieka.
 12. Odpowiedzialność społeczna – angażujemy się w projekty mające na celu poprawę jakości życia w społecznościach, w których działamy. Działamy w sposób, który przynosi korzyści społeczeństwu jako całości.
 13. Zrównoważony rozwój – działania fundacji wspierają zrównoważony rozwój, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Promujemy i stosujemy rozwiązania przyjazne dla środowiska.
 14. Transparentność w komunikacji – zapewniamy jasną i rzetelną komunikację z interesariuszami. Unikamy wprowadzających w błąd lub niepełnych informacji.
 15. Wspieranie wolontariatu i aktywizmu – zachęcamy i wspieramy wolontariat oraz aktywność społeczną. Uznajemy i doceniamy wkład wolontariuszy.
 16. Współpraca międzynarodowa – angażujemy się w międzynarodową współpracę na rzecz osiągnięcia wspólnych celów. Szanujemy różnorodność kulturową i narodową.
 17. Edukacja i świadomość – podejmujemy działania na rzecz edukacji i podnoszenia świadomości społecznej w obszarach zgodnych z misją fundacji. Organizujemy i wspieramy programy edukacyjne i informacyjne.
 18. Rzetelność i profesjonalizm – zapewniamy wysoki standard profesjonalizmu we wszystkich działaniach. Dążymy do nieustannego podnoszenia kompetencji naszego zespołu.
 19. Szanowanie własności intelektualnej – Szanujemy prawa własności intelektualnej i unikamy ich naruszania. Promujemy uczciwe korzystanie z zasobów intelektualnych.
 20. Zasadność i uzasadnione decyzje – bazujemy nasze decyzje na rzetelnych danych i uzasadnieniu. Unikamy subiektywności i arbitralności w podejmowaniu decyzji.
 21. Wspieranie innowacji i kreatywności – zachęcamy do innowacyjności i kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu problemów. Wspieramy projekty i pomysły, które przynoszą nowe rozwiązania.
 22. Działanie w interesie publicznym – nasze działania są ukierunkowane na dobro publiczne, a nie prywatne korzyści. Dbamy o to, aby działania fundacji służyły szerszej społeczności.
 23. Odpowiedzialność wobec darczyńców i beneficjentów – utrzymujemy jasną komunikację i transparentność w relacjach z darczyńcami i beneficjentami. Dążymy do efektywnego wykorzystania środków dla maksymalizacji korzyści dla beneficjentów.
 24. Podejmowanie działań korygujących – w przypadku wykrycia nieprawidłowości, podejmujemy natychmiastowe działania.

Podsumowując…

Kodeks Etyczny naszej Fundacji definiuje zasady i wartości, którymi kieruje się organizacja, w tym przejrzystość, odpowiedzialność i szacunek. Kodeks etyczny naszej organizacji NGO podkreśla również znaczenie równości, przestrzegania prawa, efektywności, niezależności, ochrony prywatności, poszanowania środowiska oraz zaangażowania społecznego. Kodeks etyczny jest kluczowy dla regulowania działań wewnętrznych i promowania odpowiedzialności społecznej oraz edukacji. Przyłącz się do nas, aby wspierać te wartości w codziennych działaniach. Każdy może przyczynić się do lepszego świata, kierując się tymi zasadami. Zostań częścią naszej społeczności i wprowadzaj zmiany sam i z nami już dziś. Twoje zaangażowanie ma znaczenie.