Statut – nasz nawigator
Nasze statutowe cele dają nam napęd do codziennego działania w fundacji. Jeśli masz pomysł w obszarze bhp skontaktuj się z nami może zrealizujemy go razem, gdy wpisze się w nasze cele.

Statut Fundacji

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą: Fundacja Na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Pracy, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Adama Sikorę, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 19.03.2020 r., sporządzonym przez notariusza Elżbietę Nurzyńską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, numer repertorium A nr 730/2020, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Łódź (województwo łódzkie).
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może działać także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 5. Fundacja ma osobowość prawną, może tworzyć ośrodki, biura, oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także nawiązywać współpracę i kontakty z podmiotami zagranicznymi.
 6. Fundacja może także przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni.
 7. Decyzję w sprawach, o których mowa w ustępie 5 i 6 niniejszego paragrafu podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

§ 3

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację.
 2. Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 4. Fundacja może używać odpowiednika jej nazwy w obcych językach.

 

Rozdział II. Cele działania Fundacji oraz sposoby realizacji celów

§ 4

 1. Celem głównym działania Fundacji jest:
  1. wspieranie i upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, integracja jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją tego tematu;
  2. rozwój i wspomaganie aktywności naukowej w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy;
  3. wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i finansowe organizacji, osób w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. popularyzowanie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez inicjowanie oraz organizowanie wydarzeń i imprez;
  2. prowadzenie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  3. działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy sektorami biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i podmiotami sektora ekonomii społecznej;
  4. działania na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej, rozwoju finansowej osób związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
  5. wspieranie inicjatyw oraz rozwiązań służących ułatwieniu dostępu do rynku pracy związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy;
  6. rozwijanie kontaktów zawodowych oraz współpracy między różnymi krajami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy;
  7. rozwijanie i umacnianie działań nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
  8. upowszechnianie wiedzy, osiągnięć naukowych oraz wyników badań naukowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
  9. organizowanie wszelkiej pomocy finansowej i rzeczowej dla osób potrzebujących wsparcia w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy;
  10. pomoc innym organizacjom pozarządowym w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy;
  11. pomoc finansową i rzeczową dla osób związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
  12. organizowanie warsztatów, szkoleń i spotkań integrujących;
  13. objęcie zakresem swojej działalności dzieci i młodzieży;
  14. organizowanie akcji i kampanii społecznych;
  15. opracowywanie, wdrażanie programów oraz projektów prospołecznych i prozdrowotnych, w tym dotyczących profilaktyki w obszarze wypadkowości i chorób zawodowych;
  16. organizowanie odczytów, wykładów, szkoleń, warsztatów, sesji, seminariów naukowych i dydaktycznych, konferencji naukowych i naukowo-szkoleniowych;
  17. realizację oraz wdrażanie badań naukowych;
  18. nawiązywanie i rozwijanie kontaktów naukowych;
  19. uczestnictwo w konferencjach i sesjach naukowo-szkoleniowych;
  20. prowadzenie działalności wydawniczej: opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie w dowolnej formie w szczególności prac naukowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz biuletynów, broszur i innych materiałów dydaktyczno-szkoleniowych;
  21. utrzymanie, budowa oraz rozbudowa obiektów i urządzeń związanych z problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy;
  22. przyznawanie stypendiów i nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  23. działalność oświatowa na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;
  24. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą;
  25. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami i organizacjami finansowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
  26. współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami, firmami oraz osobami fizycznymi;
  27. kampanie medialne i informacyjne;
  28. zrzeszanie osób i podmiotów działających na rzecz lub w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy;
  29. realizację innych działań mieszczących się w celach statutowych w innych formach dozwolonych prawem.
 3. Fundacja dla realizacji celów statutowych może wspierać działalność innych osób i instytucji oraz współpracować z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami.
 4. Fundacja opiera swoją działalność na pracy wykwalifikowanych pracowników oraz na pracy społecznej, świadczonej przede wszystkim w formie wolontariatu.
 5. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie celów i sposobów realizacji, o których mowa w ustępie 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu.
 6. Fundacja prowadzi działalność w interesie ogólnym.

§ 5

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 2. 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 3. 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
 4. 85.59.A – Nauka języków obcych.
 5. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.
 6. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 7. 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 8. 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 9. 63.12.Z – Działalność portali internetowych.
 10. 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 6

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiący środki pieniężne wniesione przez Fundatora do Fundacji, wymienione w akcie notarialnym jej ustanowienia.
 2. Z funduszu założycielskiego przekazanego przez Fundatora na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy).
 3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy lub spadkodawcy, w tym w szczególności fundusze sygnowane ich imieniem, nazwiskiem lub nazwą.
 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 7

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  1. darowizn, spadków, zapisów;
  2. dotacji, subwencji oraz grantów;
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii i innych podobnych akcji społecznych organizowanych przez Fundację lub na rzecz Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
  5. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
  6. działalności gospodarczej Fundacji – w przypadku jej podjęcia;
  7. innych wpływów dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu.
 3. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji należy do kompetencji Zarządu Fundacji.
 4. W przypadku gdy, którakolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagała zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji państwowej, Fundacja będzie podejmować taką działalność po uzyskaniu stosownej decyzji.
 5. Fundacja nie udziela pożyczek.

§ 8

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu zobowiązany jest złożyć, w ustawowym terminie Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku, jedynie z dobrodziejstwem inwentarza i jedynie w przypadku, gdy stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
 3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i mogą być użyte na realizację celów statutowych, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

Rozdział IV. Organy Fundacji i sposób zorganizowania

§ 9

 1. Organami Fundacji jest Zarząd i Rada Fundacji.
 2. Wyboru oraz odwołania pierwszych i kolejnych członków Zarządu oraz Rady Fundacji dokonuje Fundator.
 3. Fundator może być członkiem Zarządu albo członkiem Rady Fundacji.
 4. Członkowie Zarządu oraz Rady Fundacji są powoływani na czas nieoznaczony.
 5. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami Zarządu;
  2. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.
 6. Zarząd składa się z członków w liczbie od 1 do 3 członków, w tym każdorazowo co najmniej z Prezesa Zarządu.
 7. Rada Fundacji składa się z członków w liczbie co najmniej 2 członków, w tym każdorazowo co najmniej Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
 8. Pierwszym Prezesem Zarządu ustanawia się Fundatora.

§ 10

 1. Członkostwo w Zarządzie oraz Radzie Fundacji ustaje z chwilą:
  1. odwołania przez Fundatora,
  2. śmierci członka Zarządu lub członka Rady Fundacji,
  3. rezygnacji członka Zarządu lub członka Rady Fundacji.
 2. Rezygnacja z funkcji członka Zarządu lub członka Rady Fundacji powinna być złożona w formie pisemnej. W przypadku Zarządu, członek Zarządu składa rezygnację na ręce Prezesa Zarządu, a gdy rezygnacja dotyczy Prezesa Zarządu na ręce Fundatora. W przypadku Rady Fundacji członek Rady Fundacji składa rezygnację na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji, a gdy rezygnacja dotyczy Przewodniczącego Rady Fundacji na ręce Fundatora.

§ 11

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego – do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach w tym w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego – do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezes Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
 4. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy kierowanie działalnością i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a także podejmowanie uchwał w innych sprawach, w szczególności:
  1. realizowanie celów statutowych Fundacji;
  2. organizowanie działań służących realizacji celów Fundacji;
  3. opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  5. przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji;
  6. przyjmowanie subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów;
  7. ustalanie wielkości zatrudnienia, warunków pracy, zasad wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji niebędących członkami Zarządu;
  8. podejmowanie inicjatywy w zakresie zmian statutu Fundacji;
  9. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni.
 5. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu co najmniej raz w roku za pomocą wszelkich dostępnych form komunikowania się (listem poleconym, e-mailem, itd.).
 6. Prezes Zarządu jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu także na żądanie któregokolwiek członka Zarządu.
 7. Posiedzenie Zarządu może się odbywać w formie telekonferencji.
 8. Przebieg posiedzenia Zarządu musi zostać utrwalony w protokole podpisanym przez wszystkich biorących w nim udział członków Zarządu.
 9. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie obiegowym. W przypadku podejmowania uchwały w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, projekt uchwały powinien być przekazany wszystkim członkom Zarządu wraz z pismem Prezesa Zarządu, w którym określa się sposób, termin i miejsce dostarczenia podpisanej przez członka Zarządu uchwały. Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna po podpisaniu jej przez co najmniej połowę członków Zarządu uprawnionych do głosowania. Prezes Zarządu powiadamia członków Zarządu o wyniku głosowania nad uchwałą pisemnie. Treść uchwały Zarządu podjętej w trybie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Prezes Zarządu przedstawia Zarządowi niezwłocznie listownie lub droga e-mail oraz do wiadomości na najbliższym posiedzeniu.

§ 12

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 2. Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
  1. kontrola działalności Fundacji pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu;
  2. badanie gospodarki finansowej Fundacji;
  3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji;
  4. dokonywanie wyboru pełnomocnika do reprezentacji Fundacji w sprawach zawierania umów pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, lub w sporach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu,
  5. badanie i zatwierdzanie sprawozdań Fundacji, w tym sprawozdania merytorycznego i finansowego sporządzanego przez Zarząd Fundacji.
 3. Rada Fundacji w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:
  1. żądania od członków Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
  2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 4. Posiedzenie Rady Fundacji jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady Fundacji co najmniej raz w roku za pomocą wszelkich dostępnych form komunikowania się (listem poleconym, e-mailem, itd.).
 5. Przewodniczący Rady Fundacji jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady Fundacji także na żądanie któregokolwiek członka Rady Fundacji.
 6. Posiedzenie Rady Fundacji może się odbywać w formie telekonferencji.
 7. Przebieg posiedzenia Rady Fundacji musi zostać utrwalony w protokole podpisanym przez wszystkich biorących w nim udział członków Rady Fundacji.
 8. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane w trybie obiegowym. W przypadku podejmowania uchwały w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, projekt uchwały powinien być przekazany wszystkim członkom Rady Fundacji wraz z pismem Przewodniczącego Rady Fundacji, w którym określa się sposób, termin i miejsce dostarczenia podpisanej przez członka Rady Fundacji uchwały. Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna po podpisaniu jej przez co najmniej połowę członków Rady Fundacji uprawnionych do głosowania. Przewodniczący Rady Fundacji powiadamia członków Rady Fundacji o wyniku głosowania nad uchwałą. Treść uchwały Rady Fundacji podjętej w trybie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Przewodniczący Rady Fundacji przedstawia Radzie Fundacji niezwłocznie listownie lub droga e-mail oraz do wiadomości na najbliższym posiedzeniu.

§ 13

 1. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu sprawowania swojej funkcji lub wykonywania innych działań na rzecz Fundacji.
 2. Poszczególni członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach ich dotyczących a w szczególności opisanych w ust. 1 powyżej.
 3. Członkowie Zarządu mogą być powołani przez Fundatora pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, umów cywilnoprawnych lub wykonywać ją jako wolontariusze.
 4. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Fundacji.
 5. Wynagrodzenie członkom Rady Fundacji nie przysługuje.
 6. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura wypłacane jest ze środków Fundacji.

§ 14

 1. Do wyłącznej kompetencji Fundatora należy:
  1. dokonywanie zmian statutu Fundacji, po zaopiniowaniu proponowanych zmian przez Zarząd;
  2. zatwierdzanie regulaminu Rady Fundacji;
  3. ustalanie głównych kierunków realizacji celów statutowych Fundacji i kontrola ich wykonywania.
 2. W przypadku śmierci Fundatora, uprawnienia Fundatora przewidziane w statucie przysługują jego spadkobiercom, którzy wykonują uprawnienia Fundatora przez wspólnego przedstawiciela.

§ 16

 1. Fundator może postanowić o utworzeniu Rady Programowej Fundacji.
 2. Rada Programowa stanowi ciało doradcze Fundacji, wobec czego nie stanowi ona organu Fundacji.
 3. Zadaniem Rady Programowej jest udzielanie rad i konsultacji organom Fundacji w zakresie celów, zadań i funkcji Fundacji, a także przyczynianie się do upowszechniania idei Fundacji.
 4. Rada Programowa składa się z osób zasłużonych dla problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych wybitnych osobistości.
 5. Nadanie tytułu członka Rady Programowej Fundacji należy do wyłącznej kompetencji Fundatora i stanowi symboliczny akt przyjęcia w poczet tego ciała, potwierdzający utożsamianie się danej osoby z celami Fundacji. Członkiem Rady Programowej zostaje osoba fizyczna, która wyraża zgodę na przyjęcie w poczet Rady Programowej, składając pisemne oświadczenie.
 6. Liczba członków Rady Programowej jest nieograniczona.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 17

 1. Zmiany Statutu mogą być dokonane przez Zarząd Fundacji – za zgodą Fundatora – w drodze uchwały, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiana Statutu może dotyczyć celu Fundacji, jak i sposobów jego realizacji.

§ 18

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, bądź w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu.
 3. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu, chyba, że Fundator postanowi inaczej.
 4. Do likwidatorów stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu odnoszące się do członków Zarządu Fundacji.
 5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, lub innym placówkom wskazanym przez Fundatora lub Zarząd Fundacji.

§ 19

 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy dla spraw pracy i polityki społecznej (wybrany ze względu na przeważający cel działalności Fundacji).
 2. Fundacja corocznie składa ministrowi właściwemu dla spraw pracy i polityki społecznej sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

§ 20

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wersja PDF statutu: statut_fundacja_bhp_20210930