Cele – dokąd zmierzamy

Nasze główne cele działania Fundacji mieszczą się w trzech punktach

Po pierwsze…

Chcemy wspierać i upowszechniać problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez integrację jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją tego tematu.

Cel ten chcemy osiągać poprzez np.: pomoc innym organizacjom pozarządowym w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenie działalności wydawniczej (opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie w dowolnej formie w szczególności prac naukowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz biuletynów, broszur i innych materiałów dydaktyczno-szkoleniowych).

Po drugie…

Chcemy wspierać rozwój i wspomagać aktywność naukową w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel będziemy realizować poprzez upowszechnianie wiedzy, osiągnięć naukowych oraz wyników badań naukowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Po trzecie…

Organizujemy wsparcie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i finansowe organizacji, osób w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel ten realizowany jest przede wszystkim poprzez realizację i budowanie wsparcia w obszarze bhp organizacji pozarządowych.
Reszta naszych działań jest określona w naszym Statucie.