Polityka prywatności
Zasady przetwarzania informacji na stronie www

Polityka prywatności Fundacji

Niniejsza polityka prywatności przedstawia Państwu informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy:

 1. Odwiedzasz stronę www.fundacjabhp.pl główną i jej podstrony, (zwane dalej stronami).
 2. Kontaktujesz się z nami, w tym za pomocą formularza kontaktowego na stronie, osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej, jesteś subskrybentem naszego newslettera.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest Fundacja Na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa mająca siedzibę przy ul. Szczecińskiej 74, 91-222 Łódź (NIP:  9472002376, KRS:  0000844950) – zwana dalej Administratorem.

W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się: pocztą tradycyjną lub osobiście pod adresem ul. Szczecińska 74, 91-22 Łódź, lub za pomocą wiadomości e-mail: .

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w następującym celu:

 1. Odpowiedzi na wiadomości kierowane do nas za pomocą formularzy kontaktowych, bądź na wiadomości wysłane na nasze dane kontaktowe – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych (Art.  6 ust.  1 lit.  f RODO).
 2. Realizacji składanych zamówień w sklepie internetowym w zakresie zakupu szkoleń, towarów, książki (Art.  6 ust. 1 lit.  b RODO).
 3. Analizy korzystania ze Strony, jak również poprawy jej funkcjonowania i bezpieczeństwa – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych (Art.  6 ust.  1 lit.  f RODO).
 4. Dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych (Art.  6 ust.  1 lit.  f RODO).
 5. Marketingu bezpośredniego produktów lub usług w tym wysyłki newslettera – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w przypadku, gdy łączy nas istniejąca relacja biznesowa, a w przypadku gdy taką relację dopiero zamierzamy nawiązać w oparciu o Twoją zgodę – od czasu wyrażenia zgody przez czas nie dłuższy niż do momentu jej wycofania (Art.  6 ust.  1 lit.  f i a RODO).

Dane przetwarzane w celu kontaktu, chęci zakupu – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy postanowisz się z nami skontaktować za pomocą dostępnego na naszych stronach formularza kontaktowego, podanych adresów e-mail, numerów telefonów, czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście, jak również w sytuacjach, gdy mamy prawo kontaktować się z Tobą (np. w celach marketingowych, czy gdy jesteś naszym Klientem), przetwarzać będziemy takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub są niezbędne do odpowiedzi na Twoje wiadomości (w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe, a także adres IP w sytuacji skorzystania z formularza kontaktowego na naszej Stronie), bądź które posiadamy w związku z łączącą nas relacją lub zebraliśmy z powszechnie dostępnych źródeł. Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do realizacji obowiązków wynikających ze wskazanych wyżej przepisów lub do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu to jest w celu:

 1. Odpowiedzi na przesłaną do nas zapytanie, wniosek, skargę.
 2. Realizowania umowy w postaci chęci zakupu szkoleń, towarów oferowanych przez Nas.
 3. Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych oraz podmiotów trzecich.

Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z naszej Strony – zakres przetwarzania

W przypadku, gdy korzystasz z naszej Strony zapisujemy takie dane, jak: adres IP, rodzaj i wersja urządzenia oraz przeglądarki z jakich korzystasz, dokonane wybory w zakresie cookies, czy sposób korzystania ze Strony. W większości przypadków nie będziemy w stanie Cię zidentyfikować jako użytkownika i dane te będą dla nas anonimowe. W sytuacji natomiast, gdy jesteśmy w stanie połączyć je z Tobą, co może nastąpić gdy posiadamy dodatkowe dane z innego źródła (np. zapiszemy takie dane, gdy skontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej Stronie), stać się one mogą dla nas Twoimi danymi osobowymi. Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest w szczególności:

 1. Dostosowania sposobu, w jaki Strona jest wyświetlana i jej personalizacji.
 2. Zapisania danych z formularzy celem zachowania sesji i ułatwienia korzystania ze Strony.
 3. Analizy zachowania na Stronie dla poprawy jej funkcjonowania oraz ochrony przed nadużyciami.

Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 1. Do kontaktu z Tobą – od dnia ich zebrania do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie, w której nawiązałeś kontakt.
 2. Do celów marketingowych – przez czas istnienia łączącej nas relacji lub do czasu wycofania zgody, jeżeli została nam ona udzielona lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
 3. Do celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń.
 4. Do celów wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – przez czas nie dłuższy niż potrzebny dla wykazania, że obowiązki te były realizowane w sposób prawidłowy.
 5. Do celów poprawy funkcjonowania, bezpieczeństwa Strony – przez czas, przez jaki dane te są niezbędne do realizacji tego celu.

Każdorazowo jednak dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż do chwili wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania (gdy podstawą ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes), albo nie dłużej niż do wycofania zgody, jeżeli jest ona podstawą prawną przetwarzania danych.

Odbiorcy danych

Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi z zakresu obsługi rachunkowej, hostingu, marketingu, kancelariom prawnym, poczcie polskiej, organom i urzędom na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy, innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych podmiotów.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Co do zasady nie przetwarzamy Państwa danych poza EOG. Jednakże, każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do państw które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jaki wynika z przepisów obowiązujących na terenie Polski, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

Łącza do stron podmiotów trzecich

Na Stronie zamieszczone są łącza odsyłające do stron internetowych osób trzecich. W stosunku do osób odwiedzających te strony obowiązują inne zasady niż opisane tutaj w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak również kto inny jest administratorem danych tam przetwarzanych. Zalecamy zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w zakresie przetwarzania danych osobowych publikowanymi przez administratorów tych stron.

Portale społecznościowe

Na Stronie zamieszczone są linki mediów społecznościowych. Korzystając ze Strony adres IP Twojego urządzenia oraz identyfikator przeglądarki, którą używasz przekazywane są do dostawców tych mediów społecznościowych. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą Stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Naciśnięcie na linki mediów społecznościowych dodatkowo nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców tych mediów, którzy mogą zbierać inne dane z Twojego urządzenia. Zwróć uwagę, że nie mamy wpływu na to, jakie dane są zbierane przez media społecznościowe po kliknięciu w link więcej informacji odnośnie do celu oraz zakresu zbieranych przez te podmioty danych oraz w jaki sposób są przetwarzane, używane, chronione Twoje dane osobowe, w tym jakie przysługują Ci w związku z tym prawa i możliwe do wyboru opcje w celu ochrony prywatności znajdziesz na stronie www.youtube.com.

Dodatkowo prowadząc profil na platformie Meta Platforms Limited; (dawniej Facebook Limited) dostępny pod adresem https://www.facebook.com/fundacjabhp jako Administrator udostępniamy Państwa dane Meta Platforms Limited; (dawniej Facebook Limited) na określonych przez portal, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych (dostępnych pod adresem: www.facebook.com/about/privacy), a także dane Państwa mogą zostać także udostępnione organom władzy publicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa. Jako Administrator przetwarzamy dane osobowe osób:

 1. Które dokonały subskrypcji lub interakcji poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj” lub w inny sposób zareagowały na treść informacji.
 2. Które zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały komentarz.
 3. Które przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość.
 4. Osób odwiedzających nasz profil.

Zakres danych obejmuje dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nick, wizerunek dane opublikowane przez użytkowników a także anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasz profil dostępne za pomocą funkcji Statystyki Grupy Odbiorców (Facebook Audience Insights), udostępnionej przez Meta (Facebook) stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Meta (Facebook), gromadzone dzięki „plikom cookies”. informacje o tym jak Facebook przetwarza dane osobowe na potrzeby statystyk dostępne są w tym miejscu.

Prawa przysługujące Państwu w związku ze zbieranie i przetwarzaniem ww. danych

 1. Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych. Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy, lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.
 2. Prawo do wycofania zgody.  Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, masz prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś nas o tym zawiadomił.
 4. Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.
 5. Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zwracamy przy tym uwagę, że realizacja niektórych praw może podlegać prawnym ograniczeniom.

Polityka prywatności – treści powiązane

Urząd Ochrony Danych Osobowych.