Pracownicy produkcyjni
Szkolenia okresowe bhp dla stanowisk robotniczych są najczęściej wykonywanym rodzajem szkolenia okresowego - dlatego szczególnie dbamy o ich jakość

Szkolenie okresowe bhp dla stanowisk robotniczych

Głównym celem naszego szkolenia jest skuteczna implementacja przepisów Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Chcemy pomóc uczestnikom w aktualizacji i wzbogaceniu wiedzy oraz umiejętności związanych z:

 • przepisami i zasadami dotyczącymi bhp w kontekście ich wykonywanej pracy,
 • identyfikacją zagrożeń związanych z wykonywanymi zadaniami oraz stosowaniem odpowiednich metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowaniem w przypadku wypadku lub sytuacji zagrożenia.

Nasze szkolenie skierowane jest do pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Również tych pracowników, którzy wykonują na swoich stanowiskach robotniczych pracze szczególnie niebezpieczne pod względem bhp.

Aby zapewnić efektywność procesu szkoleniowego, pracujemy w grupach liczących do 24 osób. Jednakże, w uzgodnieniu z działem szkoleń, istnieje możliwość zorganizowania szkoleń dla większych grup, biorąc pod uwagę potrzeby organizacyjne.
Szkolenie jest realizowane przez 8 godzin dydaktycznych (po 45 minut).

Szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) dedykowane pracownikom pełniącym obowiązki na stanowiskach robotniczych jest prowadzone przy wykorzystaniu interaktywnej metody warsztatowej. Taka formuła szkoleniowa umożliwia aktywne zaangażowanie uczestników i jednocześnie minimalizuje konwencjonalne metody przekazywania informacji.

W trakcie szkolenia wykorzystywane są różnorodne narzędzia edukacyjne, takie jak: praktyczne ćwiczenia, dynamiczne prezentacje, interaktywne gry i realistyczne symulacje.

Dodatkowo, uczestnicy mają okazję pracować w niewielkich zespołach, analizować studia przypadków oraz uczestniczyć w podsumowaniach i krótkich wykładach, które umożliwiają syntetyczne ujęcie omawianej tematyki. Dzięki temu zróżnicowanemu podejściu, szkolenie nie tylko dostarcza wiedzy teoretycznej, ale również stwarza praktyczne i angażujące środowisko edukacyjne.

 1. Regulacje prawne z zakresu bhp, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
 2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
 3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

Cena szkolenia okresowego z zakresu bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych może być uwarunkowana przez wiele czynników, które wpływają na jego ostateczny koszt. Oto kilka istotnych elementów, które mogą mieć wpływ na ustalenie ceny takiego szkolenia:

 1. Zakres materiału szkoleniowego.
 2. Liczba uczestników.
 3. Metodyka i narzędzia szkoleniowe.
 4. Doświadczenie trenera.
 5. Miejsce szkolenia (lokalizacja, w której odbywa się szkolenie, np. wynajem sali, logistyka czy koszty podróży trenera).
 6. Dostosowanie do indywidualnych wymagań Klienta.
Szkolenie okresowe bhp dla stanowisk robotniczych organizujemy pracownikom nie później niż do roku czasu od objęcia stanowiska robotniczego. Ważność takiego szkolenia wynosi zasadniczo 3 lata, jednak w przypadku stanowisk pracy na których wykonuje się prace szczególnie niebezpieczne pod względem bhp, to szkolenie takie wykonujemy nie rzadziej niż raz do roku. Organizowane przez naszą fundację szkolenia okresowe bhp dla stanowisk robotniczych pozwalają nam realizować nasze cele statutowe fundacji.