Odpowiedzialność pracownika w stosunku pracy
Odpowiedzialny pracownik jest podstawowym elementem bezpiecznego biznesu

Odpowiedzialność pracownika w stosunku pracy

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia uzyskają informację, w jakich przypadkach pracownicy podlegają odpowiedzialności porządkowej, materialnej oraz odpowiedzialności za mienie powierzone. Każde zagadnienie jest omówione na przykładach. Na szkoleniu będą omawiane następujące zagadnienia:

 1. Przesłanki odpowiedzialności porządkowej i materialnej.
 2. Procedura postępowania w przypadku nałożenia na pracownika kary porządkowej.
 3. Ustalanie wysokości szkody i odszkodowania.
 4. Omówienie orzeczeń Sądu Najwyższego związanych z odpowiedzialnością pracownika.

Profil uczestników szkolenia

Nasze szkolenie skierowane jest do pracodawców, kadry kierowniczej oraz menadżerów i osób pracujących w działach personalnych.

Wielkość grupy

Aby zapewnić efektywność procesu szkoleniowego, pracujemy w grupach liczących do 10 osób. Jednakże, w uzgodnieniu z działem szkoleń, istnieje możliwość zorganizowania szkoleń dla większych grup, biorąc pod uwagę potrzeby organizacyjne.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie jest realizowane przez 4 godziny dydaktyczne (po 45 minut). W przypadku realizacji zagadnień dodatkowych wynikających z potrzeby zleceniodawcy istnieje możliwość wydłużenia czasu szkolenia nawet do 8 godzin dydaktycznych.

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatu, co pozwala na aktywne zaangażowanie uczestników. Korzystamy z różnych form przekazu wiedzy takich jak: ćwiczenia, prezentacje, symulacje. Pracujemy w małych grupach.

Program ramowy

Odpowiedzialność porządkowa pracowników:

 1. Pojęcie odpowiedzialności porządkowej pracowników.
 2. Rodzaje i charakterystyka kar porządkowych.
 3. Procedura postępowania w przypadku nałożenia kar porządkowych.
 4. Zatarcie kary porządkowej.
 5. Omówienie orzecznictwa SN w zakresie odpowiedzialności porządkowej.

Odpowiedzialność materialna oraz odpowiedzialność za mienie powierzone:

 1. Przesłanki pracowniczej odpowiedzialności materialnej.
 2. Ustalanie wysokości szkody oraz odszkodowania.
 3. Odpowiedzialność regresowa.
 4. Odpowiedzialność materialna pracowników za mienie powierzone.
 5. Wspólna odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone.
 6. Terminy przedawnienia roszczeń.
 7. Omówienie orzecznictwa SN w zakresie odpowiedzialności materialnej.

Cena szkolenia

Cena tego szkolenia może być uwarunkowana przez wiele czynników, które wpływają na jego ostateczny koszt. Oto kilka istotnych elementów, które mogą mieć wpływ na ustalenie ceny takiego szkolenia:

 1. Zakres materiału szkoleniowego.
 2. Liczba uczestników.
 3. Metodyka i narzędzia szkoleniowe.
 4. Doświadczenie trenera.
 5. Miejsce szkolenia (lokalizacja, w której odbywa się szkolenie, np. wynajem sali, logistyka czy koszty podróży trenera).
 6. Dostosowanie do indywidualnych wymagań Klienta.

Pozostałe informacje

Uczestnicy, którzy pozytywnie ukończą szkolenie, otrzymają zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r.