Czas pracy pracownika
Podstawowe szkolenie z zakresu prawa pracy

Czas pracy

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia poszerzą swoja wiedzę związaną z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy w różnych systemach, wypełnianiem zgodnie z przepisami kart ewidencji czasu pracy oraz rozliczaniem godzin nadliczbowych. Na szkoleniu będą omawiane następujące zagadnienia.

 1. Wymiar czasu pracy, okresy odpoczynku, systemy i rozkłady czasu pracy.
 2. Tworzenie rozkładów czasu pracy (harmonogramów) w różnych systemach czasu pracy.
 3. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych: zapłatą z dodatkami, czasem wolnym, dniem wolnym.
 4. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 5. Rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 6. Omówienie interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz orzeczeń Sądu Najwyższego związanych z czasem pracy.

Profil uczestników szkolenia

Nasze szkolenie skierowane jest do pracodawców, kadry kierowniczej oraz menadżerów i osób pracujących w działach personalnych.

Wielkość grupy

Aby zapewnić efektywność procesu szkoleniowego, pracujemy w grupach liczących 10-15 osobowych. Jednakże, w uzgodnieniu z działem szkoleń, istnieje możliwość zorganizowania szkoleń dla większych grup, biorąc pod uwagę potrzeby organizacyjne.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie jest realizowane przez 5-6 godzin dydaktycznych (po 45 minut). W przypadku realizacji zagadnień dodatkowych wynikających z potrzeby zleceniodawcy istnieje możliwość wydłużenia czasu szkolenia nawet do 8 godzin dydaktycznych.

Metody i środki dydaktyczne

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatu, co pozwala na aktywne zaangażowanie uczestników. Korzystamy z różnych form przekazu wiedzy takich jak: ćwiczenia, prezentacje, symulacje. Pracujemy w małych grupach.

Program ramowy

Na szkoleniu realizujemy poniższy program, który może być dowolnie modyfikowany:

 1. Odpoczynek dobowy i tygodniowy.
 2. Doba pracownicza.
 3. Wymiar czasu pracy.
 4. Systemy czasu pracy – charakterystyka.
 5. Godziny nadliczbowe – godziny nadliczbowe dobowe i średniotygodniowe.
 6. Zasady zlecania pracy w godzinach nadliczbowych.
 7. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych (zapłata normalnego wynagrodzenia z dodatkami, czas wolny na wniosek pracownika lub z inicjatywy pracodawcy, dzień wolny).
 8. Praca ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy – kiedy niepełnoetatowiec pracuje w godzinach nadliczbowych.
 9. Limity pracy w godzinach nadliczbowych.
 10. Rozliczanie pracy w niedzielę, święta w porze nocnej oraz w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
 11. Dyżur pracowniczy – rekompensata.
 12. Czas pracy kadry zarządzającej i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych – kiedy pracują w godzinach nadliczbowych.
 13. Interpretacje PIP, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz orzecznictwo SN dotyczące czasu pracy.
 14. Ewidencja czasu pracy.

Cena szkolenia

Cena tego szkolenia może być uwarunkowana przez wiele czynników, które wpływają na jego ostateczny koszt. Oto kilka istotnych elementów, które mogą mieć wpływ na ustalenie ceny takiego szkolenia:

 1. Zakres materiału szkoleniowego.
 2. Liczba uczestników.
 3. Metodyka i narzędzia szkoleniowe.
 4. Doświadczenie trenera.
 5. Miejsce szkolenia (lokalizacja, w której odbywa się szkolenie, np. wynajem sali, logistyka czy koszty podróży trenera).
 6. Dostosowanie do indywidualnych wymagań Klienta.

Pozostałe informacje

Uczestnicy, którzy pozytywnie ukończą szkolenie, otrzymają zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r.

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia

Szkolenie „Czas pracy pracownika” to niezbędna inwestycja dla osób zajmujących się HR. Zapewnia ono nie tylko efektywne projektowanie rozkładu czasu pracy, ale również pozwala spełniać wymogi stawiane przez prawo w tym zakresie. Dzięki niemu osoby związane HR będą bardziej kompetentne w projektowaniu rozkładu czasu pracy i jego rozliczaniu. To klucz do sukcesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Szkolenie prowadzone jest przez prawników z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Nie przegap tej okazji!