Ewakuacja i ochrona przeciwpożawowa
Zagadnienia ppoż i praktyczna ewakuacja - pożądana kompilacja na szkoleniu

Ochrona ppoż i ewakuacja

 1. Poszerzenie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej: Pozyskanie i aktualizacja wiedzy na temat przepisów, norm i procedur z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 2. Zrozumienie zagrożeń pożarowych: Analiza różnych źródeł zagrożeń pożarowych oraz nauka rozpoznawania sytuacji zagrożenia.
 3. Praktyczne umiejętności gaśnicze: Nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie używania sprzętu gaśniczego i ewakuacji.
 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy: Kształtowanie świadomości związanej z bezpiecznymi praktykami pracy w celu minimalizacji ryzyka pożarowego.
 5. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych: Nauka procedur postępowania w przypadku wykrycia pożaru i w sytuacjach awaryjnych oraz ewakuacji.
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników wszelkich branż, w których istnieje ryzyko wystąpienia pożaru, oraz dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpożarowe w miejscu pracy.
Największą skuteczność szkolenia osiąga się w grupach liczących do 14 uczestników. Istnieje jednak możliwość organizacji szkolenia dla większej grupy po konsultacji z naszym działem szkoleń.
Szkolenie jest realizowane przez 8 godzin dydaktycznych (po 45 minut).
Szkolenia są realizowane metodą warsztatową, z naciskiem na aktywny udział uczestników. Zastosowanie ćwiczeń praktycznych, analizy przypadków, symulacji i prezentacji pozwala na skuteczne przyswajanie wiedzy.
 1. Podstawa prawna: Analiza obowiązujących przepisów i norm prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 2. Identyfikacja zagrożeń pożarowych: Rozpoznawanie i ocena potencjalnych źródeł zagrożeń pożarowych w miejscu pracy.
 3. Sprzęt gaśniczy i ewakuacja: Praktyczne ćwiczenia z zakresu obsługi sprzętu gaśniczego i procedur ewakuacyjnych.
 4. Bezpieczne praktyki pracy: Omówienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, redukujących ryzyko pożaru.
 5. Postępowanie w przypadku pożaru: Nauka procedur i zasad postępowania w przypadku wybuchu pożaru oraz podczas ewakuacji.
 6. Ewakuacja: Właściwe zachowanie podczas ewakuacji.
Cena szkolenia może być uwarunkowana przez wiele czynników, które wpływają na jego ostateczny koszt. Oto kluczowe elementy, które mogą determinować cenę takiego szkolenia:
 1. Liczba uczestników.
 2. Metodyka i narzędzia szkoleniowe.
 3. Doświadczenie trenera.
 4. Miejsce szkolenia (lokalizacja, w której odbywa się szkolenie, np. wynajem sali, logistyka czy koszty podróży trenera).
 5. Dostosowanie do indywidualnych wymagań Klienta.
Na życzenie Klienta możemy na jego potrzeby zatrudnić trenera wskazanego.
Uzyskanie zaświadczenia ze szkolenia wymaga zaliczenia egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym. Po zakończonym szkoleniu słuchacz uzyskuje zaświadczenie zgodne z wymogami zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r.